Snapple Tea, Takes 2 to Mango 16 fl oz

All natural. You've got great taste. Tea-rific!