Ina Pasta, Fusilli 7.05 Oz

Same taste as always! Dispose of properly.